SMARTFIT20 - XBODY THAILAND - EMS SYSTEM, SUITS, EQUIPMENT

We are powered by X-Body, the most advanced EMS Equipment in the market


X Body Actiwave

X Body Actiwave เป็นก้าวต่อไปในการพัฒนา EMS เป็นอุปกรณ์การฝึกอบรม EMS เป็นรายแรกและรายเดียวในโลกที่พร้อมให้การฝึกอบรมแบบมีสายและแบบไร้สาย
XBody Actiwave ได้รับการพัฒนาให้มีอิสระในการทำวิธีการฝึกอบรมต่างๆ Actiwave ยังคงเป็นเพียงอุปกรณ์ EMS ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับวิธีการฝึกอบรมทั้งหมดนี้ได้

//]]>